Izstādes

Izstāžu Nolikums

LATVIJAS KINOLOĢISKĀS APVIENĪBAS IZSTĀŽU NOLIKUMS.

1.Vispārējā daļa.
1.1.Mērķis-veicināt šķirnes suņu popularizēšanu, novērtēšanu.
1.2.Izstādēs var piedalīties šķirnes suņi, kuru ciltsrakstus un reģistra apliecības(dokumentus) atzīst Latvijas Kinoloģiskā Apvienība (LKA). LKA izstāžu gads sākās 1.janvārī un beidzas 31.decembrī.
1.3.Par izstādes sagatavošanu un norisi atbild izstādes rīkotājs(organizators).
1.4.Jānorāda izstādes veidi(nacionālā , starptautiskā, specializētā un kluba) Informatīvajos materiālos jānorāda izstādes rīkotāji, vieta, laiks, izstādes kārtība. Jānorāda eksperti, šķirnes un klašu sadalījums.
1.5.Kucēnu tirdzniecība izstāžu vietā atļauta to saskaņojot ar izstādes rīkotāju.
1.6.Suņiem,kuri piedalās pasākumos, ir jābūt identificētiem(mikročips) un vakcinētiem pret trakumsērgu.

2.Izstāžu veidi.
2.1. Starptautiskā izstāde.
2.1.Tiesības rīkot Starptautisko izstādi ir LKA
2.2.Izstāžu skaitu, vietu un laiku nosaka LKA
2.3.Starptautiskā izstādē bez CAC,LJU ,piešķir CACIB(Starptautiskā čempiona kandidāta sertifikātu).
2.4.Ekspertīzi veic starptautisko organizāciju eksperti.

Nacionālā izstāde
2.1.1.Nacionālā izstāde ir visu šķirņu suņu izstāde, kurā sunim piešķir CAC(Nacionālā čempiona kandidāta sertifikāts),LJU(Jaunā čempiona kandidāta sertifikāts) Izstādes rīkotājs ir tiesīgs noteikt arī citus titulus(BOB,BOO)
2.1.2.Tiesības rīkot Nacionālo izstādi ir visiem klubiem, kuri ir LKA sastāvā
2.1.3.Izstāžu skaitu,kā arī laiku nosaka izstādes organizētājs, saskaņojot ar LKA valdi.
2.1.4.Ekspertīzi veic LKA atzīts eksperts, kuram ir apliecinoši dokumenti(apliecība)
2.2.Specializētā un kluba izstāde.
2.2.1.Rīko vienai vai vairākām šķirnēm LKA klubi, savlaicīgi saskaņojot ar LKA valdi.
2.2.2.Kluba izstādes rīko klubs, savām klubā reģistrētām suņu šķirnēm.
2.2.3.Izstāžu skaitu, vietu un laiku nosaka izstādes rīkotājs, saskaņojot ar LKA valdi
2.2.4.Specializēto izstādi var rīkot Nacionālās izstādes ietvaros,saskaņojot ar LKA
2.2.5.Ekspertīzi veic-skat. punktu 2.1.4.
2.2.6.Specializētajās un kluba izstādēs piešķir sertifikātus CAC,LJU

3.Izstāžu pieteikšana un termiņi.
3.1.Nacionālās un specializētās klubu izstādes piesaka, iesniedzot rakstisku iesniegumu LKA līdz iepriekšējā gada 15.novembrim.
3.2.Pieteikumā jāuzrāda izstādes veids, datums, atbildīgā persona.
3.4.Vienas šķirnes specializētās un nacionālās izstādes nedrīkst notikt vienlaicīgi vairākās vietās.
3.5.Izstādēs drīkst izmantot sertifikātus uz kuriem ir LKA un UCI simbolika.

4.Izstādes dalībnieku reģistrācija.
4.1.Uz LKA izstādēm dalībnieku reģistrācijas termiņus nosaka izstādes rīkotājs.
4.2.Piesakot suni dalībai izstādē, jāaizpilda pieteikuma veidlapa, jāpievieno ciltsrakstu kopija.
4.3.Piesakot suni čempiona vai darba klasē, jāpievieno pieteikumam čempiona sertifikāta vai darba pārbaudes diploma kopija. Suni drīkst reģistrēt tikai vienā klasē.

5.Ringa darbinieki.
5.1.Ringa darbiniekiem ir jābūt sertificētiem, jāpārvalda valsts valoda.
5.2.Nevienam nav atļauts jebkādā veidā ietekmēt suņu novērtēšanu. Ringā drīkst atrasties tikai eksperts, tulks, sekretārs un to mācekļi,kā arī suņu demonstrētāji. Ringā drīkst ieiet izstādes organizētājs, izstādes sekretāra darbinieki
5.3.Ringā nedrīkst izstādīt kādam no ringa darbiniekiem vai tā ģimenes locekļiem piederošu suni.
5.4.Ringā jābūt vismaz diviem darbiniekiem-ringa vadītājs un sekretārs.
5.5.Ringa vadītājam ir jāziņo, ja notiek nolikuma neievērošana un par to jāinformē izstādes vadība.
5.6.Ringa darbinieki nedrīkst sniegt nekādas ziņas ekspertam par suņiem ringā, izņemot ziņas par tā vecumu, klasi, dzimumu.
5.7.Ringa darbiniekiem jāizturas laipni un neitrāli pret izstādes dalībniekiem, kā arī jābūt atpazīstamības emblēmai vai nozīmei.

6.Ringa vadītāja pienākumi.
6.1.Pārbaudīt ringa inventāru
6.2.Kontrolēt ringa darba grafiku.
6.3.Sekot līdzi, lai dalībnieki tiktu savlaicīgi uzaicināti ringā, ievērotu dalības klasi un izkārtoti atbilstoši kataloga numuriem.
6.4.Sekot un pārbaudīt lai katrs dalībnieks saņemtu visu vajadzīgo dokumentāciju un balvas, ja tādas pienākas.
6.5.Nodrošināt izstādes dalībniekiem aprakstu izsniegšanu valsts vai svešvalodā , kurā runā eksperts un ar tulka palīdzību informē par rakstīto.

7.Ringa darbinieku tiesības.
.Sniegt izstāžu vadībai ziņas par dalībniekiem, kuri neievēro izstādes nolikumu.

8.Eksperti
8.1. Izstādē ekspertīzi ir tiesīgi veikt eksperti, kuri ir atzīti starptautiskajās organizācijās.
8.2. Pēc izstādes datuma apstiprināšanas ekspertiem nosūta rakstisku uzaicinājumu, kurā norāda šķirnes, grupas un konkursus, kurus viņiem piedāvā vērtēt. Uzaicinājumā jānorāda arī kontaktpersonas koordinātes.
8.3. Par ringā vērtējamām suņu šķirnēm un suņu skaitu eksperts jāinformē ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms izstādes.
8.4. Iepazīstina ekspertu ar ringu darba specifiku, sertifikātu un rozešu piešķiršanas kārtību, lentīšu krāsām u.c.;
8.5. Ja eksperts nepārvalda valsts valodu, viņu nodrošina ar tulku, kurš pārvalda to.
8.6.Eksperta kandidāta stažēšanos ringā piesaka savlaicīgi, ne vēlāk kā 1 mēnesi pirms starptautiskajām izstādēm, ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms klubu un nacionālajām izstādēm tikai ar eksperta piekrišanu un zinot valodu.
8.7 Izstādes organizators nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs nomainīt ekspertu, brīdinot par to izstādes dalībniekus katalogā.
8.8. Ekspertu vērtējums nav apstrīdams.
8.9.Eksperta vērtējums, kas saņemts eksponējot suni izstādē, kas nav saskaņota ar LKA un nav iekļauta LKA gada pasākuma plānā, kā arī izstādēs, ko organizē klubi, biedrības ,kas nav UCI biedri, netiek ņemti vērā.

9.Katalogs.
. Katalogā jāuzrāda:
9.1. izstādes dienas kārtība (katrai dienai atsevišķi);
9.2. saturs (šķirņu alfabētiskais saraksts, suņu skaits katrā šķirnē, norāde uz atrašanās vietu katalogā pēc lappuses vai numuriem, grupas, ringa Nr.);
9.3. piešķiramie sertifikāti un tituli;
9.4. ekspertu saraksts (vērtējamās šķirnes);
9.5. BIS kārtība (katrai dienai atsevišķi, grupas Nr. un eksperts);
9.6. izstādes organizators;
9.7. izstādes noteikumi dalībniekiem;
9.8. Katrai šķirnei veido atsevišķu nodaļu;
9.9. Suņus sagrupē pēc šķirnēm, dzimuma, vecuma un krāsas.
9.10. Visām šķirnēm ir vienota numerācija. Vienam sunim ar būt tikai viens numurs.
9.11. Par eksponātu katalogā jābūt sekojošai informācijai:
a) esošie tituli (čempionu klasē);
b) pilns vārds (atbilstoši ciltsrakstiem);
c) ciltsrakstu numurs;
d) dzimšanas datums;
e) suņa izcelsme (tēvs, māte);
f) audzētājs;
g) īpašnieks;

Atļauts sniegt informāciju par dalībniekiem saīsinātā veidā, minot tikai punktus b,c,d,g

10.Izstādes dalībnieku tiesības un pienākumi
10.1. Izstādes dalībniekiem ir tiesības: -saņemt eksperta vērtējumu un apraksta lapas kopiju,sertifikātu.
10.2. Izstādes dalībnieka pienākumi:
a) izstādē un ringā ierasties savlaicīgi, norādītajā laikā;
b) ierodoties uz izstādi, ņemt līdzi dalībnieka numuru, ja tas ir saņemts iepriekš, suņa veterināro pasi;
c) veikt sunim veterināro kontroli;
d) saņemt dalībnieka numuru, ja tas nav saņemts iepriekš, piestiprināt dalībnieka numuru redzamā vietā;
e) iepazīties ar katalogu, noskaidrot ringa atrašanās vietu un sākumu;
f) ierasties pie ringa katalogā norādītajā laikā, sekot līdzi tā gaitai, būt gatavam uzsākt vai turpināt dalību paredzētajā kārtībā;
g )ringā ar suni var atrasties tikai viens cilvēks. Neskaidros jautājumos griezties pie ringa darbinieka, netraucējot ekspertu;
h) ekspertīzes laikā izpildīt visus ringa darbinieku norādījumus, neapspriežot to lietderību, neaizvainojot ar savu uzvedību, izskatu, rīcību ringa darbiniekus un ekspertus;
i) izturēties pieklājīgi un taktiski pret ekspertu, ringa darbiniekiem un citiem ringā esošiem dalībniekiem, izstāžu apmeklētājiem;
j) nepieļaut rupju izturēšanos pret suni;
k) neizstādīt niknus, slimus un kroplus suņus, kā arī kuces grūsnības zīdīšanas periodā, nepieļaut suņa agresiju un riešanu izstādes teritorijā, atbildēt par visiem zaudējumiem, kurus nodara suns;
l) ievērot tīrību izstādes teritorijā Izstādes norises vietā suni nav atļauts trimēt un cirpt.

11.Klašu iedalījumi.
11.1. Suņa atbilstību izstādes klasei nosaka tā vecums. Suņa vecumu nosaka uz izstādīšanas, atklāšanas dienu.
11.2. Klašu iedalījums pēc suņu vecuma:
mazuļu klase 4-6 mēneši
kucēnu klase 6-9 mēneši
junioru klase 9-18 mēneši
starpklase 15-24 mēneši
atklātā klase no 24 mēnešiem
darba klase no 15 mēnešiem
čempionu klase no 15 mēnešiem
veterānu klase no 7 gadiem

11.3. Specializētajās un klubu izstādēs iespējams cits klašu iedalījums, kas nav pretrunā ar LKA šķirnes suņu izstāžu nolikumu.
11.4. Reģistrējot suni čempionu vai darba klasē, pieteikumam pievieno izstāžu čempiona sertifikāta kopiju vai darba pārbaudes diploma kopiju.
11.5.. Ekspertīze notiek augšminētajā klašu iedalījuma secībā.

12.Novērtējumi.
12.1.Par nosaukumu "šķirnes labākais juniors", sacenšas junioru klases labākais suns un kuce.
12.2. Par nosaukumu "šķirnes labākais suns" un "šķirnes labākā kuce" sacenšas starpklases, atklātās, čempionu un darba klases suņi/kuces.
12.3.Par nosaukumu "šķirnes labākais veterāns", sacenšas veterānu klases labākais suns un kuce.
12.4.Kucēniem piešķiramie novērtējumi;
1-ļoti perspektīvs;
2-perspektīvs;
3-neperspektīvs;

12.5.Junioru klasēs piešķiramie novērtējumi:
1-teicami;
2-ļoti labi;
3-labi ;
4-apmierinoši;
5-neapmierinoši(agresīvs, bailīgs);
NN-nevar novērtēt suni, pārejošu iemeslu dēļ(klibums u.c.)

12.6.Starpklasē,atklātajā,darba,čempionu,veterānu klasēs piešķiramie novērtējumi:
1-teicami;
2-ļoti labi;
3-labi;
4-neapmierinoši;
NN-bez novērtējuma(pārejošu iemeslu dēļ nevar suni novērtēt).

13.Tituli
PP (Promotion Prize) - VEICINĀŠANAS BALVA.
Pēc eksperta ieskatiem var piešķirt :
-mazuļu, kucēnu klasē vienam vai vairākiem īpaši perspektīviem un daudzsološiem suņiem PP dod tiesības sacensties ringā par Labākā Kucēna vai Mazuļa titulu;
- junioru klasē piešķirt ne vairāk kā 3 JCAC, pirmais saņem LJU no JV.
- veterānu klasē PP dod tiesības sacensties ringā par Latvijas veterānu čempiona titulu

Pēc eksperta ieskatiem var piešķirt :
- starpklasē, atklātajā, darba un čempionu klasē vienam vai vairākiem suņiem, kuri ir čempiona kandidāta sertifikāta cienīgi,bet ne vairāk kā 3 katrā klasē,bet ne junioros
CAC (Certificate au Champion) - LATVIJAS ČEMPIONA KANDIDĀTA SERTIFIKĀTS
To nepiešķir: - junioriem

LJU - LATVIJAS JAUNĀ ČEMPIONA KANDIDĀTA SERTIFIKĀTS

To piešķir: - junioru klasē vienam sunim un vienai kucei, kas saņēmuši PP sertifikāts.
To nepiešķir: - suņiem, kuri ir Latvijas Jaunie Čempioni .
Ja 1. vietas ieguvējs nevar saņemt LJU sertifikāts, tad LJU tiek piešķirts nākošajam sunim, kurš ir saņēmis PP.
BOB (Best of Breed) -LABĀKAIS ŠĶIRNES PĀRSTĀVIS
To piešķir: - labākajam šķirnes pārstāvim, salīdzinot labāko suni un labāko kuci.
BOO (Best of Opposite) - LABĀKAIS PRETĒJĀ DZIMUMA PĀRSTĀVIS
To piešķir: - otram labākajam šķirnes pārstāvim, salīdzinot suni un kuci.
CACIB (Certificat d'Aptitude au Championat International de Beaute) – STARPTAUTISKĀ IZSTĀŽU ČEMPIONA KANDIDĀTA SERTIFIKĀTS
To piešķir: - salīdzinošā ringa labākajam sunim, kā arī salīdzinošajā ringā labākajai kucei pēc eksperta ieskatiem.
To nepiešķir: - junioriem un veterāniem.

14.Konkursi
14.1.Konkursos piedalās iepriekš reģistrētie suņi.
14.2.Konkursos var piedalīties suņi, kuri eksponēti šajā izstādē. Izņēmums ir hendleru sacensības.
14.3.IZSTĀDES LABĀKAIS KUCĒNS - piedalās visu šķirņu labākie kucēni.
14.4.IZSTĀDES LABĀKAIS VETERĀNS - piedalās visu šķirņu labākie veterāni..
14.5. AUDZĒTAVU GRUPU KONKURSS. Grupu veido audzētavā dzimuši vienas šķirnes pārstāvji no vismaz diviem metieniem. Konkursā var piedalīties suņi no 4 mēnešu vecuma, kas saņēmuši pozitīvu novērtējumu ekspertīzes ringā. Tiek vērtēts dzīvnieku šķirnīgums un fenotipiskā līdzība.
14.6. PĒCNĀCĒJU GRUPU KONKURSS Grupu veido suns vai kuce ar minimāli 3 un maksimāli 5 tā pēcnācējiem no vismaz diviem metieniem. Konkursā var piedalīties suņi no 4 mēnešu vecuma, kas saņēmuši pozitīvu novērtējumu ekspertīzes ringā. Tiek vērtēts pēcnācēju šķirnīgums un genotipiskā līdzība ar vecākiem.
14.7. PĀRU KONKURSS. Piedalās vienam īpašniekam piederoši vienas šķirnes suns un kuce. Konkursā var piedalīties suņi no 4 mēnešu vecuma, kas saņēmuši pozitīvu novērtējumu ekspertīzes ringā.
14.8. GRUPAS LABĀKAIS SUNS (Best in Group - BIG). Grupu konkursos piedalās attiecīgās grupas šķirņu labākie pārstāvji un pirmās vietas ieguvējs kļūst par grupas labāko suni. Vērtē eksperts, kuram ir tiesības vērtēt vismaz pusi no attiecīgās grupas šķirnēm vai arī pusi no tām grupas šķirnēm, kas piedalās izstādē.
14.9. LABĀKAIS IZSTĀDES SUNS (Best in Show - BIS). Piedalās visu grupu uzvarētāji, no kuriem izvēlas labākos. Pirmās vietas ieguvējs kļūst par "Izstādes labāko suni".

14.10. HENDLERU SACENSĪBAS. Piedalās iepriekš reģistrēti dalībnieki. Sacensības notiek 3 vecuma grupās:
1.grupa: no 8 līdz13 gadiem,
2.grupa: no 14 līdz17 gadiem,
3.grupa: no 18 gadiem
Konkursā vērtē bērnu, jauniešu un pieaugušo sagatavotību šķirnes suņu demonstrēšanā.
Par izstādes labākā hendlera titulu sacenšas 1. un 2. grupas uzvarētāji

15.Dokumentācija.
15.1.Apraksta lapām jābūt vienota parauga, divos eksemplāros. Pirmais – izstādes organizatoriem, otrais –suņa īpašniekam.
15.2..Aprakstu lapās jābūt sekojošai informācijai:
a) suņa nr. katalogā;
b) izstādes datums;
c) šķirne;
d) klase;
e) pilns suņa vārds;
f) dzimums;
g) skaidri salasāms eksperta vārds;
h) novērtējumam.

16.Sertifikāti
16.1..Sertifikāti satur sekojošu informāciju:
a) suņa vārds, šķirne;
b) izstādes datums un vieta;
c) suņa nr. katalogā;
d) eksperta paraksts un tā atšifrējums;
f) UCI,LKA logo, LKA zīmogs.

16.2.Par pārējām atskaitēm, kuras nepieciešamas lemj izstādes vadība.

17.Soda sankcijas.
17.1. Izstādes dalībnieku var sodīt ar diskvalifikāciju uz laiku vai ar citu sodu, ko nosaka izstāžu organizatori, ja:
a) traucē izstādes norises kārtību;
b) neievēro izstādes reglamentu;
c) uzturas ringā bez atļaujas;
d) cenšas ietekmēt eksperta lēmumu;
e) pieļauj sava suņa agresivitāti pret citiem izstādes dalībniekiem,
f) izturas neētiski pret ekspertu vai citiem izstādes dalībniekiem,

17.2. Klubu – izstādes organizatoru var sodīt ar sodu, ko nosaka LKA ja:
a)nesniedz LKA informāciju par izstāžu datumiem un laiku
b)nepaziņo par izstāžu ekspertu maiņu
c)nedod atskaiti par izstādes rezultātiem.

17.3.Pārkāpumi tiek izskatīti LKA valdē.